persoonlijk
creatief
autonoom
persoonlijk De studenten komen zelf ter sprake en aan het woord
creatief De inhoud is verrassend en de werkvormen zijn uitdagend
autonoom De docenten gaan uit van autonomie en zijn daarop gericht

Algemene voorwaarden

De algemene leveringsvoorwaarden
Op alle leveringen van diensten en/of producten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Annuleren / ontbinden / opzeggen / wijzigen:

 1. Annuleringen / ontbindingen / opzeggingen en wijzigingen dienen altijd schriftelijk te geschieden, waarbij als datum van ontvangst de datum van binnenkomst bij de TA academie wordt gehanteerd als officiële annuleringsdatum.
 2. Bij annulering van opleidingen (TA Persoonlijke Groei & Professionele Ontwikkeling, TA Psychotherapie, TA Coaching & Counseling, TA Introductiecursus (1-0-1), Certified Transactional Analyst (CTA) opleidingsdagen) zijn de volgende kosten verschuldigd:
  -tot drie maanden voor het van start gaan: € 25,-;
  -tot één maand voor het van start gaan: € 50,-;
  -van één maand tot twee weken voor het van start gaan: € 100,- annuleringskosten en de niet te annuleren arrangementskosten van het conferentiehotel, indien van toepassing;
  -binnen twee weken voor het van start gaan: volledige deelnamekosten
 3. Na inschrijving voor een activiteit via het inschrijfformulier heeft de student veertien dagen bedenktijd. Na die veertien dagen gelden de annuleringsvoorwaarden.
 4. Bij annulering van sessies Persoonlijke Coaching / Supervisie / Therapie binnen twee werkdagen voor aanvang van de gemaakte afspraak zijn 100% van de kosten verschuldigd.
 5. Wijzigingen aanmelding van deelnemer. Bij annulering kan het bedrijf voor een vervanger zorgen, mits dit, schriftelijk en tijdig voor aanvang van de desbetreffende opleiding wordt doorgegeven. De TA academie heeft het recht om een deelnemer uit te sluiten van deelname aan één van de opleidingen. Hierbij worden de redenen duidelijk vermeld. Aan een dergelijke uitsluiting zijn voor de aanmeldende organisatie geen verdere kosten verbonden dan de kosten van een tweede intakegesprek.
 6. De TA academie behoudt zich het recht voor om - in uitzonderlijke gevallen - een student de toegang tot een van haar opleidingen te ontzeggen.  


Wachtlijst
Indien wordt ingeschreven voor een reeds volgeboekte opleiding dan wordt de student op een wachtlijst geplaatst. De student krijgt hiervan binnen vijf werkdagen na ontvangst van de inschrijving bericht. Mochten er plaatsen vrijkomen dan worden de studenten op de wachtlijst van boven af aan gevraagd om zich alsnog definitief in te schrijven.

Vragen en antwoorden
Aan de TA academie via de backoffice (zie contactgegevens op de website) gestelde vragen worden binnen twee werkdagen in behandeling genomen en beantwoord.

Facturering / betaling

 1. De facturen voor opleidingen worden binnen vijf werkdagen na aanmelding verzonden. De inschrijving is definitief na ontvangst het verschuldigde cursusgeld.
 2. Ontvangen gelden voor geannuleerde inschrijving worden, na aftrek van gemaakte kosten, binnen 10 werkdagen terug betaald.
 3. Alle door de TA academie opgegeven prijzen zijn exclusief 19% BTW. Voor opleidingstrajecten is vooralsnog geen BTW verschuldigd. Betalingen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum verricht te zijn. Bij niet tijdige betaling is rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente. Bij uitblijven van betaling zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.


Persoonsregistratie
Door het aangaan van een overeenkomst met de TA academie wordt toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal de TA academie uitsluitend gebruiken voor eigen activiteiten. De TA academie zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

Exclusiviteit en eigendomsrechten
Tenzij anders overeengekomen berust het copyright van al het door de TA academie (ook op verzoek specifiek) ontwikkelde trainingsmateriaal bij de TA academie. Het maakt daarbij niet uit of hiervoor kosten in rekening zijn gebracht.

Beroepsorganisaties
Docenten aan de TA academie zijn allen gecertificeerd door de internationale TA verenigingen, EATA of ITAA. Zij zijn tevens lid van diverse beroepsverenigingen. Voor Moniek Thunnissen , Marijke Arendsen Hein, Maarten Kouwenhoven en Bea Verzaal is tevens een BIG-registratie van toepassing.

Nieuwsbrief

E-mail adres:

voornaam:

achternaam:


 
         icon camera

WORKSHOPS

14 + 15 april 2016 Twee dagen met Adrienne Lee van de The Berne Institute in Nothingham (UK) over 'Werken met en in groepen'. Adrienne is expert op het terrein van werken met en in groepen. In diverse publicaties werkte zij de ideeen die in deze dagen centraal staan uit. Noteer de dagen vast in de agenda.

Academie in beeld